Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Ползите от въвеждането на BI система са много. Започнете да планирате процеса. При BI  не става дума само за избор на онлайн инструмент за анализ на данни. Има други необходими стъпки към  успеха ви.  Предлагаме ви 10-степенна стратегия. 

Осигурете си панорамен поглед над бизнеса

С правилните BI решения лесно идентифицирате тенденциите, рисковете и възможностите на ранен етап. Дори най-добрият софтуер се нуждае от малко първоначален тласък за увеличаване на потенциала.  С подходящата нагласа  сте подготвени да се справите с  евентуални проблеми.

Определете целите на заинтересованите страни

Още от самото начало трябва да разпознаете вашите ключови субекти. След това се разберете  нуждите им. Ранното  запознаване с очакванията на изпълнителния екип е решаващо. Уточнете се с тях, защото обикновено те имат по-различна перспектива. Определете  рисковите  пунктове и ключовите показатели за ефективност (KPI) в цялата организация.

Изберете лидер на процеса

Процесът трябва  да се води от мениджър на високо ниво, който добре познава стратегията и целите на организацията.  Човекът, който ръководи процеса трябва да съобрази мисията на фирмата с ключовите показатели за ефективност. Финансовите и маркетинговите мениджъри също е подходящо да се включат в процеса.  От всеки един такъв ръководител се изисква  постоянна комуникация с информационен и технически отдел.

BI е цялостна инициатива

Успешното внедряване трябва да има подкрепата на ключовите субекти от самото начало. Информационният отдел гарантира управлението, обучението, целостта на данните и действителното внедряване на продукта. Всяка заинтересована страна и съответните отдели също трябва да бъдат интегрирани в  процеса. Включете различни типове потребители, нуждаещи се от персонализирани решения.   Важно е кой ще използва данните и за какви цели. Те   определят вида на необходимата информация и нейната честота.

Оценете текущата ситуация

Следващата стъпка е анализирането на текущия софтуерен набор от продукти,  процесите и организационните структури около него (дори липсата на такива). Проверете какво работи,  за да не пренебрегнете  значима тенденция или процес. Интегрирайте го в новата стратегия. Документирайте всичко, което не работи.  Определете кои източници на данни са необходими за вашата стратегия. Това трябва да включва и създаване на план за услуги за съхранение на данни.

Оптимизирайте данните

От решаващо значение е стабилното управление на качеството на данните. Това ще ви помогне да поддържате възможно най-чистите данни за по-добри оперативни дейности и вземане на решения.  Те оказват влияние върху производителността и цялостната възвръщаемост на инвестициите.     Тоталната чистота на данните е заблуда. Целта е, да повишите възвръщаемостта на инвестициите.

Разработете „речник за работа с  данни“

Нужен е  консенсус относно дефинициите  какво представляват данните. Липсата на конвенционални определения е широко разпространен проблем.  Съберете екипа и установете дефинициите. След това изберете най-подходящото хранилище на информацията.

Осигурете интерпретация на данните

Грамотната работа с данни основно означава разбиране и квалификация. Оценете нивото  на вашите служители.  Разпознайте  свободно обработващите експерти  и носителите на данни.  Те могат да послужат като посредници между неопитни групи.  Потърсете области с комуникационни бариери пред извличането на потенциала от информацията. Използвайте ги  като основа за ограмотяване. След цялата тази подготовка можете да помислите за обучение – работни срещи, семинари.

Идентифицирайте ключови показатели за ефективност (KPI)

Това са измерими стойности, които показват колко ефективно една компания постига своите цели. Те са в основата на една добра BI стратегия. Също показват областите в подем и в застой.  Важно е, да се вземе предвид индивидуалната стратегия на компанията и да се приведат KPI в съответствие с целите. Започнете с най-важните.

Разчитайте на интерактивни визуализации на данни

BI индустрията предлага решения за визуализации на данни за по-лек и интуитивен подход към бизнес анализите. Таблата за управление са инструменти за ефективното функциониране на вашата BI стратегия.

Категории: Uncategorized @bg