Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Business Intelligence (BI) е съвкупността от процеси, технологии, умения и приложения, използвани за взимане на информирани бизнес решения. BI включва събиране на данни, обобщаване на данни, анализ и съдържателното им представяне, което улеснява взимането на правилните решения от страна на ръководството на компаниите.

Business Intelligence (BI) е от жизненоважно значение за растежа на всеки бизнес, но получаването на ползи от него изисква повече от просто внедряване на технологията, която се използва.

BI е нещо повече от технологична инициатива

 

Първото и най-важно нещо, което трябва да знаете е, че за да успеете да внедрите BI, трябва да имате подкрепата на различните бизнес отдели в компанията, за да се гарантира правилната цялост на данните, управлението и реалното им прилагане.

Контрол на качеството на данните

Едно от предизвикателствата, пред които е поставена дадена компания, която иска да внедри BI решение е да контролира качеството на данните. Необходимо е да бъде взето решение какъв тип данни трябва да се събират за операциите и бизнес процесите. Втората стъпка е бизнесът да изчисти всички неточни и/или дублирани набори от данни от предишни системи.

Решавайте бизнес проблемите с помощта на правилните данни

Ще дадем пример със ситуация, в която маркетингов екип забелязва проблем със загуба на клиентите. Фокусът тук трябва да бъде поставен върху предоставянето на възможности за отговор на маркетинговия въпрос, като първо се реши какви показатели трябва да бъдат измерени, след това да се осъществи достъп до данните, необходими за изчисляване на тези показатели, и накрая да се даде възможност на екипа да анализира данните. В този пример основния фокус не е върху данните, а върху конкретен бизнес проблем.

Определете правилните ключови показатели за ефективност (KPI)

 

Ключовте показатели за ефективност (KPI) са измерими стойности, които показват колко ефективно една компания постига ключови бизнес цели. Честа практика е компаниите да приемат основните за индустрията, в която се развиват KPI, което обикновено не води до резултат. За развитието на BI стратегията е важно компанията да определи своите ключови показатели за ефективност, съобразени с нейните възможности, както и индивидуални краткосрочни и дългосрочни бизнес цели.

Развивайте BI стратегията си дългосрочно

Развитието на BI стратегията с цел максимална резултатност няма крайна дата. Необходимо е компанията да инвестира в нея дългосрочно, като по този начин усъвършенства данните, процесите и отчетите.