Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Традиционните разбирания за човешките ресурси се основават на качеството, а не на количеството, на психологията, а не на цифрите. Но иновациите в областта на Business Intelligence променят това, като стават ценен партньор на компаниите и мениджърите, които са заети в това направление.

Независимо от размера или сферата на дейност на дадена компания, тя разчита на данни, за да взема информирани бизнес решения. Същия принцип е валиден и за нуждите, свързани с персонала.

За малкия бизнес би могло да означава получаването на гаранция, за това че служителите носят възможно най-голяма печалба или да се концентрира върху ключовите кадри, които имат съществено значение за развитието на компанията. При по-големите предприятия фокусът може да бъде поставен върху оценката на резултатите, рисковете, удовлетвореността от работата и още много други.

Отделите по човешки ресурси изпълняват редица ключови функции в рамките на една компания като наемане на персонал, обучение, организиране на корпоративни събития, уволняване на служители. Самата роля на HR мениджъра е многостранна и изисква решения, които е препоръчително да бъдат основани на реални факти.

Business Intelligence може да отговори на тези нужди по различни начини. Нека разгледаме няколко примера:

Наемане на персонал

Business Intelligence решенията могат да бъдат от голяма полза за анализиране на ключови умения и характеристики при подбор на нови служители. Подходът, ориентиран през BI помага за оптимизиране и автоматизиране на търсенето, като позволява на мениджърите да се концентрират върху етапа на интервюто.

Изпълнение на задълженията

Наемането на квалифициран персонал е една от най-важните задачи на човешките ресурси, но работата не приключва дотук. Business Intelligence помага при анализирането на представянето на новите служители. Един от начините това да се случи е като се анализират докладите за извършените дейности за различни периоди от време и се сравнят с установените от компанията критерии за качество и срок на изпълнение.

За дългогодишни служители анализът на резултатите може да бъде съсретодоточен върху други показатели, като например сравняване на показателите със сходни позиции в конкуретни компании.

Събирайки тези данни, компаниите ще имат по-добра цялостна представа за успеха на служителя и областите, в които HR може да помогне – чрез осигуряване на обучение, мотивация, по-добра комуникация и други.

Прогнозни тенденции и идентифициране на потенциални рискове

Един ключов фактор за Business Intelligence е способността му да визуализира данните и да ги направи по-разбираеми. За HR мениджърите означава, че могат да се опростят и оптимизират редица процеси. Пример за това е по-лесното определяне на ниските нива на производителност в отделите, видимост за необходимостта от наемане на повече персонал или допълнителен анализ. С Business Intelligence могат да се идентифицират и нуждите от обучение, като лесно се установи кои екипи не са актуализирали уменията си от много време.

Друго важно приложение на BI тук е идентифицирането на рисковете. BI може да се използва за прогнозиране на тенденции като увеличаване на текучеството на персонала в конкретен отдел и спад в производителността.

Категории: Uncategorized @bg