Свържете се с нас: +359 88 689 91 60​

Power BI

Ключовите показатели за ефективност (KPI) се използват за цифрово измерване на постигането на целите и задачите на организацията. Те позволяват да се оцени степента на постигане на установените резултати, както и точността на съществуващата система за планиране. Те се използват и за наблюдение на работата, разработване на планове за развитие на организацията и много други.

Всеки бизнес дефинира собствен индивидуален набор от ключови показатели за ефективност, след което с регулярни измервания проследява постигането на целите си. Възможните резултати включват както успех, така и неуспех на една компания при реално отчитане на резултатите в края на съответния период спрямо заложените прогнозни стойности.

Power KPI Matrix позволява на компаниите да виждат балансирани карти с резултати в Power BI и показва неограничен брой показатели и KPI в един персонализиран списък.  Въпреки че има няколко други персонализирани визуализации, които също показват списъци с KPI, Power KPI Matrix предлага няколко уникални възможности.

Балансирани показатели. Представя различни типове показатели и неадитивни ключови показатели за ефективност (KPI), като финансови и оперативни, като редове в един списък.

Източници, базирани на колони и редове. Използва съществуващите модели на данни с минимална трансформация. Свързва визуалното съдържание към базирани на колони източници на показатели или таблици с базирани на редове показатели.

Гъвкав и с възможност за персонализиране. Позволява контрол на фини детайли като шрифта и цветовете на фона за всяка отделна клетка, ред или колона; числови формати, типове и прецизност; цветове и стилове на линейната диаграма; височини на редове и колони, широчина и други.

Вижте пример за Power KPI Matrix във видеото:

Категории: Uncategorized @bg